Nukilan Perkataan-Perkataan Sesat Sayyid Quthub Cs dalam Perkara Aqidah, Terorisme dan Takfir

Sayyid Quthub berkata : “Pada hakekatnya, permasalahan ini adalah permasalahan kufur dan iman, syirik dan tauhid, jahiliyah dan Islam. Dan ini haruslah jelas. Sesungguhnya manusia sekarang bukanlah orang-orang Islam meskipun mereka mangaku kaum muslimin. Mereka hidup di kehidupan jahiliyah. Jika ada orang suka untuk menipu dirinya atau orang lain, dengan dia meyakini bahwa masih memungkinkan bagi Islam itu berdiri tegak bersama jahiliyah, tipuannya tersebut tidak bisa merubah hakekat fakta yang ada sedikitpun. Ini bukanlah Islam dan mereka bukanlah kaum muslimin” (Ma’alim Fith Thariq hal. 158)

Dalam kitabnya Fii Dzilalil Quran jilid 4/2122, berkata Sayyid Quthub : “Zaman telah kembali seperti semula ketika datangnya agama ini dengan membawa kalimat laa ilaha illallahu. Manusia telah murtad/kembali kepada peribadahan kepada makhluk dan kepada kedzaliman agama-agama, dan mereka telah berpaling dari laa ilaha illallahu. Manusia secara umum, termasuk mereka yang selalu mengumandangkan di menara-menara di timur dan barat bumi kalimat laa ilaha illallahu, tanpa praktek maupun realisasi, mereka lebih berat dosanya dan adzabnya pada Hari Kiamat, karena mereka telah murtad, kembali kepada peribadahan kepada makhluk setelah jelas bagi mereka petunjuk dan sesudah mereka memeluk agama Allah ini” Continue reading

Advertisements